Show/Hide

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

King County has moved to Phase 2 of reopening. Learn more:

Information for Shoreline

Trong giai đoạn bất ổn này, việc tìm được sự hỗ trợ mà quý vị cần để chăm sóc cho bản thân và gia đình là rất quan trọng. Tài liệu hướng dẫn về nguồn lực này có một số thông tin giúp quý vị tìm được các dịch vụ dành cho mình. Do chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng vẫn còn diễn tiến, thông tin chi tiết của chương trình sẽ thường xuyên thay đổi. Hãy kiểm tra với từng tổ chức để biết thông tin cập nhật nhất. Quý vị cũng có thể truy cập trang web về COVID-19 của chúng tôi tại shorelinewa.gov/covid
Nhà Ở
Thất Nghiệp và Nghỉ Phép Có Lương
Bảo Hiểm Y Tế
Dịch Vụ Tiện Ích
Hỗ Trợ về Thực Phẩm
Trợ Giúp cho Các Doanh Nghiệp
Đường Dây Nóng
Tổng Đài về COVID-19
Người Nhập Cư và Người chưa có Tư Cách Di Trú