Show/Hide

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

King County has moved to Phase 2 of reopening. Learn more:

Information for Shoreline

Sa panahong ito na walang kasiguraduhan, mahalagang makahanap ng suportang kailangan mo para ingatan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Naglalaman ang sangguniang gabay na ito ng ilang impormasyon para tulungan kang makahanap ng mga serbisyong available sa iyo. Dahil ito ay nagbabagong krisis, madalas ding magbago ang mga detalye ng programa. Sumangguni sa indibiduwal na mga organisasyon para sa pinakabagong impormasyon. Puwede mo ring bisitahin ang aming COVID-19 website sa shorelinewa.gov/covid
Pabahay
Kawalan ng Trabaho at May-bayad na Leave
Seguro sa Kalusugan
Mga Utility
Tulong sa Pagkain
Tulong sa mga Negosyo
Mga Hotline
Mga COVID-19 Call Center
Mga Imigrante at Taong walang Katayuan sa Imigrasyon